OFERTA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Kwalifikacyjny kurs zawodowy,  to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji . Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany uwzględnić w realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7). WYMAGANE DOKUMENTY

 1. świadectwo ukończenia szkoły
  ponadpodstawowej (gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej),
 2. kserokopia dowodu tożsamości,
 3. 2 zdjęcia
 4. zaświadczenie lekarskie o braku
  przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 5.  podanie o przyjęciu na kwalifikacyjny
  kurs zawodowy (formularz zgłoszeniowy)

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I GASTRONOMII OFERUJE OD ROKU
SZKOLNEGO 2012/2013 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W FORMIE NASTĘPUJĄCYCH
KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH:

KUCHARZ – sporządzanie potraw i napojów (cena 1500 zł)……kucharz

KELNER – wykonywanie usług kelnerskich (cena1200 zł)……kelner

 

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533