RODO

Informacja o danych osobowych przetwarzanych przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznań, wpisana pod numerem 28 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane kontaktowe: wshig@wshig.poznan.pl, tel. +48 61 87 11 530, fax.+48 61 87 11 533. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: e-mail: iod@wshig.poznan.pl

§ 2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Celami, dla których Uczelnia przetwarza dane osobowe są prowadzenie postępowania rekrutacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO), zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług edukacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO). Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Uczelnię jest:

  1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Uczelni w związku z jej działalnością edukacyjną (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO), w tym wykonywanie obowiązków statystycznych i raportowania na potrzeby własne Uczelni i MNiSW lub innych organów;
  2. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Uczelnię lub obrona przed roszczeniami w stosunku do Uczelni (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
  3. kierowanie do Pani/Pana informacji marketingowych handlowych o swoich produktach, usługach, ankietach, akcjach promocyjnych, czy aktualnościach z życia Uczelni (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO lub art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
  4. odpowiadanie na reklamacje lub zgłaszane zapytania za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej: http://www.wshig.pl/ (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

Uczelnia informuje, że jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda podmiotu danych – art. 6 ust. 1 pkt a RODO – zgoda ta może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

§ 3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów z § 2:
– w zakresie realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez okres jej trwania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (50 lat według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) lub dla realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu (np. dochodzenia roszczeń);
– w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie zgody będą one przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

§ 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Uczelnia może przekazywać przetwarzane dane osobowe do podmiotów:

  • uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • świadczących usługi marketingowe,
  • instytucje finansowe dla realizacji obsługi rozliczeń,
  • świadczącym usługi informatyczne lub usługi wsparcia zarządzania placówką,
  • świadczących usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

§ 5. PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Uczelni. Celem realizacji praw Pani/Pan może zwrócić się z żądaniem na adres e-mail Inspektora Danych Osobowych.

§ 6. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

§ 7. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podaniadanychosobowych do prowadzeniadokumentacjiosobowejprzezUczelnię jest obowiązkoweiwynikazustawy – Prawooszkolnictwiewyższym. PozatympodanieprzezPanią/Panadanychosobowych jest dobrowolne, jednakodmowapodaniadanychosobowych, możeskutkować odmową zawarciaumowyzUczelnią, uzyskaniadokumentacjiprzebiegunauki, udzieleniaodpowiedzinazapytanie, byciapodmiotemdziałań marketingowych (np. akcjepromocyjne) lubbrakiemmożliwościwyrażeniaopiniiwankietach.

§ 8. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Uczelnianiepodejmujezautomatyzowanychdecyzjinapodstawiedanychosobowych, wtymniedokonujeprofilowania.

§ 9. DOSTĘP
InformacjaoprzetwarzaniudanychosobowychprzezUczelnię dostępna jest również nastronieinternetowej: http://www.wshig.pl/, jak i można się z nią zapoznać w sekretariacie Uczelni w postaci wydruku informacyjnego.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533