Praktyki krajowe

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia są zobowiązani do odbycia krajowych praktyk zawodowych zgodnie ze studiowaną specjalnością.
Dla studentów I, II i IV roku studiów stacjonarnych krajowa praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie i jest realizowana w terminie określonym planem zajęć.

Studenci studiów niestacjonarnych , którzy pracują w branży powiązanej ze studiowaną specjalnością rozliczają praktyki zawodowe w oparciu o umowę o pracę.

Na studiach I stopnia każdy student powinien wykazać się minimum 15-oma tygodniami praktyki zawodowej zgodnie ze studiowana specjalnością, w ciągu trzech lat studiów.

Na studiach II stopnia każdy student powinien wykazać się minimum 15-oma tygodniami praktyki zawodowej zgodnie ze studiowana specjalnością, w ciągu dwóch lat studiów.

Odbyte praktyki zawodowe w kraju w ilości wymaganej na dany rok studiów (min. 4 tyg.) są jednym z warunków do skierowania na praktyki zagraniczne.

W trakcie praktyk zawodowych studenci zapoznają się z charakterem prowadzonej działalności gastronomicznej i hotelarskiej. Poznają charakterystykę procesów technologicznych właściwych dla danego zakładu, jego strukturę organizacyjną oraz podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także szczegółową charakterystykę prac specyficznych dla funkcjonowania zakładu gastronomicznego i obiektu hotelarskiego (np. obsługę maszyn, urządzeń, sprzętu, programów komputerowych itp.) czy system kontroli i zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym produkowanej żywności.

Szczegółowe informacje o praktykach zawiera Regulamin studenckich praktyk zawodowych WSHiG w Poznaniu (do wglądu w Dziale Praktyk)

Dokumenty do pobrania:
UMOWA (PDF)
OŚWIADCZENIE STUDENTA (PDF)
ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI (PDF)

Procedury (krok po kroku) przed udaniem się na praktyki:
1. Wydrukować powyższe dokumenty: umowa (2 egz.), oświadczenie (1 egz.) i zaświadczenie (1 egz.)
2. Zgłosić się z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem praktyki do wybranego pracodawcy, który wypełnia umowę (2 egz.) wraz z podpisem i pieczątką.
3. Przed praktyką przyjść do Działu Praktyk z wypełnionymi umowami (2 egz.), aby uzyskać podpis i pieczątkę koordynatora praktyk; jeden z egzemplarzy należy zabrać ponownie do przyjmującego zakładu pracy i oddać pracodawcy.
4. Po zapoznaniu się z regulaminem w obecności koordynatora podpisać wypełnione wcześniej oświadczenie, które zostaje w Dziale Praktyk
5. Po ukończeniu praktyki pracodawca ma obowiązek wypełnienia zaświadczenia o odbyciu praktyki, które należy dostarczyć do rozliczenia w Dziale Praktyk, bo na tej podstawie student otrzymuje wpis na kartę osiągnięć studenta, niezbędny do zaliczenia semestru.
6. W trakcie trwania krajowych praktyk zawodowych będą przeprowadzane przez koordynatora kontrole w miejscu odbywania praktyk przez studentów.

UBEZPIECZENIE i ORZECZENIE LEKARSKIE DLA CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH oraz SZKOLENIE BHP
Podczas realizacji praktyk zawodowych student jest zobligowany do posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwskazań do wykonywania pracy w gastronomii oraz aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i OC oraz ukończenia szkolenia BHP, które jest organizowane w Uczelni.

MIEJSCE PRAKTYK:
– zaproponowane przez Uczelnię miejsca praktyk zgodnie z ustaleniami pracodawcy co do stanowisk i ilości przyjmowanych praktykantów (wykaz zakładów gastronomicznych i obiektów hotelarskich, z którymi współpracuje Uczelnia wywieszony jest na tablicy ogłoszeń dla zainteresowanych, parter obok p.016)
– zaproponowane przez studenta miejsce pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych bądź usługowych działających w sektorze żywnościowym tj.: restauracje, catering, w sektorze hotelarskim tj.: hotele, ośrodki wypoczynkowe, motele, pensjonaty oraz w sektorze turystycznym tj.: biura podróży, każdorazowo zgodnie ze studiowaną specjalnością.

PODSTAWA ZALICZENIA PRAKTYK:
– Spełnienie wymogów zgodnie z procedurami i uzyskanie pozytywnej opinii pracodawcy, u którego odbywała się praktyka w terminie określonym planem zajęć.

Kontakt:

mgr Elżbieta Niedzielska
DZIAŁ PRAKTYK KRAJOWYCH czynny dla studentów w następujących terminach:
Wtorek: 9.00 – 13.00
Środa: 9.00 – 13.00
Czwartek: 9.00 – 13.00
TEL. (61) 8711 – 536
FAX. (61) 8711 – 533 (Dział Obsługi Studenta)
EMAIL: training@wshig.poznan.pl