Praktyki krajowe

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia są zobowiązani do odbycia krajowych praktyk zawodowych zgodnie ze studiowaną specjalnością.
Dla studentów I, II i IV roku studiów stacjonarnych krajowa praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie i jest realizowana w terminie określonym planem zajęć.

Studenci studiów niestacjonarnych , którzy pracują w branży powiązanej ze studiowaną specjalnością rozliczają praktyki zawodowe w oparciu o umowę o pracę.

Na studiach I stopnia każdy student powinien wykazać się minimum 15-oma tygodniami praktyki zawodowej zgodnie ze studiowana specjalnością, w ciągu trzech lat studiów.

Na studiach II stopnia każdy student powinien wykazać się minimum 15-oma tygodniami praktyki zawodowej zgodnie ze studiowana specjalnością, w ciągu dwóch lat studiów.

Odbyte praktyki zawodowe w kraju w ilości wymaganej na dany rok studiów (min. 4 tyg.) są jednym z warunków do skierowania na praktyki zagraniczne.

W trakcie praktyk zawodowych studenci zapoznają się z charakterem prowadzonej działalności gastronomicznej i hotelarskiej. Poznają charakterystykę procesów technologicznych właściwych dla danego zakładu, jego strukturę organizacyjną oraz podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także szczegółową charakterystykę prac specyficznych dla funkcjonowania zakładu gastronomicznego i obiektu hotelarskiego (np. obsługę maszyn, urządzeń, sprzętu, programów komputerowych itp.) czy system kontroli i zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym produkowanej żywności.

Szczegółowe informacje o praktykach zawiera Regulamin studenckich praktyk zawodowych WSHiG w Poznaniu (do wglądu w Dziale Praktyk)

Dokumenty do pobrania:
UMOWA (PDF)
OŚWIADCZENIE STUDENTA (PDF)
ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI (PDF)

Procedury (krok po kroku) przed udaniem się na praktyki:
1. Wydrukować powyższe dokumenty: umowa (2 egz.), oświadczenie (1 egz.) i zaświadczenie (1 egz.)
2. Zgłosić się z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem praktyki do wybranego pracodawcy, który wypełnia umowę (2 egz.) wraz z podpisem i pieczątką.
3. Przed praktyką przyjść do Działu Praktyk z wypełnionymi umowami (2 egz.), aby uzyskać podpis i pieczątkę koordynatora praktyk; jeden z egzemplarzy należy zabrać ponownie do przyjmującego zakładu pracy i oddać pracodawcy.
4. Po zapoznaniu się z regulaminem w obecności koordynatora podpisać wypełnione wcześniej oświadczenie, które zostaje w Dziale Praktyk
5. Po ukończeniu praktyki pracodawca ma obowiązek wypełnienia zaświadczenia o odbyciu praktyki, które należy dostarczyć do rozliczenia w Dziale Praktyk, bo na tej podstawie student otrzymuje wpis na kartę osiągnięć studenta, niezbędny do zaliczenia semestru.
6. W trakcie trwania krajowych praktyk zawodowych będą przeprowadzane przez koordynatora kontrole w miejscu odbywania praktyk przez studentów.

UBEZPIECZENIE i ORZECZENIE LEKARSKIE DLA CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH oraz SZKOLENIE BHP
Podczas realizacji praktyk zawodowych student jest zobligowany do posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwskazań do wykonywania pracy w gastronomii oraz aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i OC oraz ukończenia szkolenia BHP, które jest organizowane w Uczelni.

MIEJSCE PRAKTYK:
Student sam decyduje o miejscu praktyki krajowej:
– zaproponowane przez Uczelnię miejsca praktyk zgodnie z ustaleniami pracodawcy co do stanowisk i ilości przyjmowanych praktykantów (wykaz zakładów gastronomicznych i obiektów hotelarskich, z którymi współpracuje Uczelnia wywieszony jest na tablicy ogłoszeń dla zainteresowanych, parter obok p.016)
– zaproponowane przez studenta miejsce pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych bądź usługowych działających w sektorze żywnościowym tj.: restauracje, catering, w sektorze hotelarskim tj.: hotele, ośrodki wypoczynkowe, motele, pensjonaty oraz w sektorze turystycznym tj.: biura podróży, każdorazowo zgodnie ze studiowaną specjalnością i za zgodą koordynatora praktyk krajowych, któremu przed praktyką należy to zgłosić. Bez wcześniej podpisanej umowy i złożenia oświadczenia w Dziale Praktyk praktyka nie będzie rozliczona!!!!

PODSTAWA ZALICZENIA PRAKTYK:
– Spełnienie wymogów zgodnie z procedurami i uzyskanie pozytywnej opinii pracodawcy, u którego odbywała się praktyka.

ZARZADZENIA REKTORA:

1) Zarządzenie nr 05/08/2017 Rektora Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 11.08.2017
Zarządzenie nr 03/08/2017 Założyciela Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii z dnia 11.08.2017

w sprawie: praktyk krajowych odbywanych w roku akademickim 2017/2018

2) Постанова № 05 /08 / 2017 Ректора Вищої школи готельного бізнесу і громадського харчування у Познані. від 11.08.2017
Постанова № 03/08/2017Засновника Вищої школи готельного бізнесу і громадського харчування від 11.08.2017

щодо: вітчизняних практик, що проходять у 2017/2018 навчальному році

Kontakt:

DZIAŁ PRAKTYK KRAJOWYCH czynny dla studentów w następujących terminach:
Poniedziałek- piątek : 9:00-14:00
TEL. (61) 8711 – 536
EMAIL: training@wshig.poznan.pl

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533