Informacje

Zgodnie z postanowieniem XXI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w dniu 27 marca 2003r. dokonano wpisu do rejestru (nr pozycji KRS 000155978) Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • popieranie polskiej gastronomii i hotelarstwa
 • kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych
 • rozwijanie i kształtowanie wzorów racjonalnego żywienia w społeczeństwie poprzez polskie produkty spożywcze
 • poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów
 • przejawianie i pielęgnowanie inicjatyw prowadzących do upowszechniania kuchni polskiej, staropolskiej i regionalnej
 • organizowanie zawodów, konkursów, pokazów mających na celu wymianę doświadczeń z zakresu gastronomii i hotelarstwa o skali ogólnopolskiej, europejskiej i międzynarodowej
 • poszukiwanie, analizowanie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z realizacją usług gastronomicznych i hotelarskich
 • stworzenie warunków kształcenia kadr z zakresu hotelarstwa i gastronomii o skali ogólnopolskiej i filii
 • organizowanie praktyk i staży krajowych i zagranicznych dla uczących się w zakresie hotelarstwa i gastronomii
 • współpracowanie z władzami, instytucjami oraz stowarzyszeniami i organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych gastronomów, hotelarzy, kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej
 • wydawania dyplomów profesjonalnych i certyfikatów o jednym znaku proponowanym przez PSHiG w Poznaniu
 • Zabezpieczenie socjalne członków Stowarzyszenia i ich rodzin (pomoc materialna, organizowanie wyjazdów urlopowych)


PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW HOTELARSTWA I GASTRONOMII W POZNANIU

Pierwsze walne zgromadzenia członków PSPHiG odbyło się 28 maja 2003r. w siedzibie WSHiG w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 19 o godz. 13:00. obecni na zebraniu wg załączonej listy obecności zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie walnego zgromadzenia , wraz z informacją o przebiegu porządku obrad. Zawiadomiono 50 osób, z czego 33 osoby uczestniczyły w zebraniu.

Zebranie otworzył prof. dr Roman Dawid Tauber, który zaproponował wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i członków komisji skrutacyjnej. W głosowaniu na przewodniczącego zebrania jednogłośnie została wybrana dr Ewa Mucha-Szajek, na protokolanta jednogłośnie wybrano Irenę Czyżewską. Do komisji skrutacyjnej jednogłośnie wybrano:

Joannę Kalisz- przewodnicząca komisji
Agnieszkę Zaremba – członka komisji
Ryszarda Dudziaka – członka komisji
Pawła Szydłowskiego – członka komisji

Zgodnie z ustalonym programem zebrania dr Ewa Mucha-Szajek zapoznała zgromadzonych ze Statutem Stowarzyszenia i celem działalności oraz przedstawiła propozycje schematu organizacyjnego, która została uzupełniona o propozycję powołania regionalnych przedstawicieli PSPHiG. Następnie przystąpiono do pkt. 4 porządku obrad: Wybór członków do Zarządu Stowarzyszenia. Zebrani członkowie zgłosili kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia wskazane osoby wyraziły zgodę i przedstawiły krótką charakterystykę swojej osoby.

Zgodnie z ustalonym programem przewodnicząca przystąpiła do referowania pkt. 2 porządku obrad. Zgromadzeni z zainteresowaniem wysłuchali powyższych informacji i zaproponowali dodatkowo powołanie regionalnych przedstawicieli PSPHiG.

Następnie, przewodnicząca przystąpiła do pkt. 4 porządku obrad – wybór do władz Stowarzyszenia. Zgromadzeni członkowie zgłosili kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia. Wskazani kandydaci wyrazili zgodę i przedstawili krótką charakterystykę swojej osoby i krótka charakterystykę dorobku zawodowego.

Po wysłuchaniu powyższych informacji, przystąpiono do głosowania. Po głosowaniu przewodnicząca ogłosiła przerwę.

Po przerwie, przewodnicząca komisji skrutacyjnej Joanna Kalisz ogłosiła wyniki głosowania. Na 33 obecnych członków ważnych głosów oddano 29. przewodnicząca Komisji skrutacyjnej Joanna Kalisz ogłosiła, że w skład zarządu PSPHiG weszły następujące osoby:

1. Leszek Gryka
2. Ewa Mucha-Szajek
3. Roman Dawid Tauber
4. Marzena Borowska
5. Jóżef Zawadzki
6. Ewa Wojnowska
7. Ewelina Grzelak
8. Janusz Kosik
9. Jerzy Migut
10. Wiesław Zgieb
11. Włodzimierz Adamowicz
12. Zbigniew Bajon
13. Kazimierz Rak
14. Daniel Trzebowski
15. Tadeusz Matysiak

Przewodnicząca dr Ewa Mucha-Szajek pogratulowała wybranym członkom Zarządu PSPHiG i przystąpiono do kolejnego punktu 4 porządku obrad- wolne głosy i wnioski: z uwagi na brak wolnych głosów i wniosków przewodnicząca ogłosiła zakończenie zebrania i podziękowała wszystkim zebranym za aktywne uczestnictwo.PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW HOTELARSTWA I GASTRONOMII W POZNANIU

W dniu 28 maja 2003r. w siedzibie WSHiG przy ul. Nieszawskiej 19 o godz. 16:30 odbyło się pierwsze posiedzenie zarządu PSPHiG. Wszyscy członkowie Zarządu PSPHiG byli obecni. Celem zebrania zgodnie z par. 16 pkt. 3 Statutu był wybór prezesa i jego zastępców. Przewodnictwo zebrania na prośbę członków zarządu objął prof. Roman Dawid Tauber.

Na prezesa Zarządu PSPHiG większością głosów wybrano R.D. Taubera
na v-ce Prezesa ds. hotelarstwa Ewę Mucha-Szajek
na v-ce Prezesa ds. gastronomii Leszka Grykę
na v-ce prezesa ds. finansowych Marzenę Borowską

Głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Roman Dawid Tauber, podziękował za zaufanie, zadeklarował, że dołoży wszelkich starań na rzecz rozwoju stowarzyszenia. Następnie po kolei zabrali głos Ewa Mucha-Szajek, Leszek Gryka, którzy obiecali dołożyć wszelkich starań na rzecz rozwoju hotelarstwa i gastronomii. Członkowie Zarządu ustalili następujący sposób reprezentacji PSPHiG: Prezes Zarządu – Roman Dawid Tauber samodzielnie. Na tym zakończono pierwsze zebranie zarządy PSPHiG.Zaproszenie do wstąpienia w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Hotelarstwa i Gastronomii

Ankieta

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533