WYJAZDY KADRY AKADEMICKIEJ

W ramach podpisanych umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi WSHiG może również kierować tam wykładowców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Nauczyciel akademicki otrzymuje w takim wypadku jednorazowe stypendium z budżetu Programu na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z takim wyjazdem.

Warunki dofinansowania wyjazdów wykładowców w celu prowadzenia zajęć w bieżącym roku akademickim znajdują się w załączniku nr 3b.

Wykładowcy zainteresowani skorzystaniem z możliwości takiego wyjazdu powinni złożyć w Rektoracie formularz zgłoszeniowy znajdujący się w dokumentach do pobrania (zał.2b)

Pierwszeństwo przy kwalifikacji na tego typu wyjazdy zawsze będą miały osoby, które z racji znajomości języków obcych będą mogły swobodnie przeprowadzać zajęcia dydaktyczne w języku wykładowym zagranicznej uczelni partnerskiej. Ważnym kryterium jest także ocena wystawiona wykładowcy na podstawie przeprowadzonych w ciągu roku akademickiego wizyt hospitacyjnych.

Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania wykładowcy na wyjazd jest ocena Indywidualnego Programu Nauczania, który jest uzgadniany z uczelnią przyjmującą. Formularz ten znajduje się z dokumentach do pobrania (zał. 11)

Podczas jednego wyjazdu wykładowca jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Minimalny czas pobytu w uczelni partnerskiej wynosi 5 dni roboczych. Maksymalny czas trwania takich wyjazdów to 6 tygodni.

Decyzję o zakwalifikowaniu nauczyciela podejmuje JM Rektor, Kanclerz oraz Prorektor ds. Nauki i Planowania. Wyniki rekrutacji przekazywane są osobom zainteresowanym przez Koordynatora Programu.

Po powrocie z wyjazdu wykładowca jest zobowiązany przedstawić stosowny dokument potwierdzający pobyt w uczelni partnerskiej oraz wypełnić indywidualny raport uczestnika wyjazdu (po otrzymaniu stosownego maila).

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533