WYJAZDY PRACOWNIKÓW

Program Erasmus oferuje także możliwości wyjazdowe pracownikom administracyjnym uczelni nie prowadzącym zajęć dydaktycznych. Mogą to być wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych lub innych instytucji partnerskich w celu odbycia szkolenia, doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, bądź pozyskania nowych partnerów do współpracy w obszarze mobilności.

Pracownik otrzymuje w takim wypadku jednorazowe stypendium z budżetu Programu na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z takim wyjazdem.

Warunki dofinansowania wyjazdów w bieżącym roku akademickim znajdują się w załączniku nr 3b.

Pracownicy zainteresowani skorzystaniem z możliwości takiego wyjazdu powinni złożyć w Rektoracie formularz zgłoszeniowy znajdujący się w dokumentach do pobrania (zał.2b)

Podstawa kwalifikacji pracownika na wyjazd jest ocena Indywidualnego Programu Szkolenia, uzgodnionego z instytucją przyjmującą. Formularz ten znajduje się z dokumentach do pobrania (zał. 11a)

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni.

Decyzję o zakwalifikowaniu pracownika podejmuje JM Rektor, Kanclerz oraz Prorektor ds. Nauki i Planowania. Wyniki rekrutacji przekazywane są osobom zainteresowanym przez Koordynatora Programu.

Po powrocie z wyjazdu pracownik jest zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający pobyt w uczelni partnerskiej oraz wypełnić indywidualny raport uczestnika wyjazdu (po otrzymaniu stosownego maila).

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533