WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ

Każdy student, który pozytywnie ukończył pierwszy semestr nauki w WSHiG, ma prawo ubiegać się o wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+. Studenci kwalifikowani są na wyjazd z dofinansowaniem Erasmusa zgodnie z kolejnością zgłoszeń, do wyczerpania przyznanych uczelni funduszy, w odpowiedzi na oferty wyjazdowe przedstawiane przez Dział Praktyk Zagranicznych WSHiG.

Na każdym poziomie studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące.

Z wyjazdu mogą skorzystać studenci, którzy po dopełnieniu formalności związanych z planowanym wyjazdem na praktykę i otrzymaniu decyzji o wyjeździe złożą u koordynatora Programu Erasmus prawidłowo wypełniony i podpisany przez Kanclerza formularz aplikacyjny na praktyki Erasmusa. Formularz ten można znaleźć w zakładce „Dokumenty do pobrania” (zał. 2).

Przed wyjazdem należy podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+: Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeship) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium
Dofinansowanie otrzymuje się w gotówce w euro. Zadecydowanie większa część grantu (70%) przekazywana jest studentowi przed wyjazdem na praktykę, druga rata jest do odbioru w kasie uczelni po powrocie z praktyki i rozliczeniu się z wszelkich wymaganych formalności, o których każdy student zostanie poinformowany przed wyjazdem w momencie podpisywania umowy Erasmusa w biurze Koordynatora.

W dokumentach do pobrania można odnaleźć także warunki dofinansowania praktyk Erasmusa w bieżącym roku akademickim.

Nowością w programie Erasmus+ od roku 2014/2015 jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu 1 roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na tego rodzaju wyjazd. Rekrutacja na wyjazd absolwenta odbywa się na ostatnim roku studiów.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533