WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA

Z wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus może skorzystać każdy student WSHiG studiów licencjackich lub magisterskich, trybu stacjonarnego i niestacjonarnego, który pozytywnie ukończył pierwszy semestr studiów osiągając bardzo dobre wyniki w nauce, zna dobrze języki obce, nie boi się wyzwań oraz ciężkiej pracy i spiętrzonej ilości obowiązków w nowym otoczeniu. Studenci WSHiG mogą wyjeżdżać na 1 semestr (zimowy lub letni) lub cały rok akademicki do jednej z uczelni partnerskich, z którymi WSHiG ma podpisane umowy bilateralne. Wykaz uczelni znajduje się w dokumentach do pobrania (zał. 9).

Studenci zainteresowani takim wyjazdem są zobowiązani złożyć u koordynatora Programu wypełniony i podpisany przez Kanclerza formularz zgłoszeniowy (zał. 2a) w terminie do 30 marca (w przypadku wyjazdu na semestr zimowy) oraz do 20 października (przy wyjazdach na semestr letni).

Do formularza należy dołączyć zaświadczenie od lektora języka obowiązującego w kraju wyjazdu.

Pozostałe formalności różnią się w zależności od wybranej uczelni partnerskiej.

O wynikach prac komisji kwalifikującej studenci zostaną poinformowani przez koordynatora odpowiednio do połowy maja / listopada.

Przed wyjazdem należy podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+: Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium

Przygotowanie pierwszego dokumentu wiąże się z wyborem listy przedmiotów, które student będzie miał obowiązek zaliczyć w czasie pobuty w uczelni partnerskiej. W ciągu jednego semestru student powinien zdobyć tym sposobem min. 30 punktów ECTS. Learning Agreement, po akceptacji uczelni macierzystej oraz przyjmującej należy złożyć w Rektoracie wraz z prośbą o wyznaczenie ewentualnych różnic programowych. Uzyska się wtedy informację jakie (i czy w ogóle) przedmioty trzeba będzie zaliczyć po powrocie ze stypendium.

Umowę przygotowuje Koordynator Erasmusa.

Całość dofinansowania otrzymuje się w gotówce w euro przed wyjazdem na studia. Warunki dofinansowania studiów Erasmusa w bieżącym roku akademickim znajdują się w dokumentach do pobrania w załączniku nr 3a.

Rozliczenie semestru na wymianie następuje po dostarczeniu przez studenta do uczeni macierzystej wymaganych dokumentów uzyskanych w uczelni przyjmującej, a także po wypełnieniu obowiązkowego indywidualnego raportu uczestnika wyjazdu (po otrzymaniu stosownego maila).

Przedłużenie studiów za granicą (wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego) jest możliwe tylko za zgodą obu uczelni, ale bez gwarancji otrzymania stypendium Erasmusa na dodatkowy okres studiów.

Na każdym poziomie studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533