×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
przedłużona do 31 października 2023 r.

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
  • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Erasmus studia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu umożliwia studentom odbycie części nauki na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy dostępne są już po ukończeniu I semestru nauczania także dla osób pochodzących spoza strefy UE.

Poznaj szczegóły możliwości wyjazdu na studia za granicę w ramach programu Erasmus+.

Kto może skorzystać?

Z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ może skorzystać każdy student WSHiG studiów licencjackich lub magisterskich, trybu stacjonarnego i niestacjonarnego, który pozytywnie ukończył pierwszy semestr studiów osiągając dobre wyniki w nauce, zna języki obce, nie boi się wyzwań oraz ciężkiej pracy i spiętrzonej ilości obowiązków w nowym otoczeniu. Studenci WSHiG mogą wyjeżdżać na 1 semestr (zimowy lub letni) lub cały rok akademicki do jednej z uczelni partnerskich, z którymi WSHiG ma podpisane umowy bilateralne. Wykaz uczelni znajduje się w zakładce: dokumenty do pobrania.

Droga formalna

Studenci zainteresowani takim wyjazdem są zobowiązani złożyć u koordynatora programu wypełniony i podpisany przez Rektora formularz zgłoszeniowy (zakładka: dokumenty do pobrania) w terminie do 15 marca (w przypadku wyjazdu na semestr zimowy kolejnego roku akademickiego) oraz do 15 października (przy wyjazdach na semestr letni bieżącego roku akademickiego). Pozostałe formalności różnią się w zależności od wybranej uczelni partnerskiej. O wynikach prac komisji kwalifikującej studenci zostaną poinformowani przez koordynatora odpowiednio do połowy maja lub listopada.

Co należy zrobić?

Przed wyjazdem należy podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+:

  • porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies)
  • umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium

Uwaga: przygotowanie pierwszego dokumentu wiąże się z wyborem listy przedmiotów, które student będzie miał obowiązek zaliczyć w czasie pobytu na uczelni partnerskiej. W ciągu jednego semestru student powinien zdobyć tym sposobem min. 30 punktów ECTS. Learning Agreement, po akceptacji uczelni macierzystej oraz przyjmującej należy złożyć w Rektoracie wraz z prośbą o wyznaczenie ewentualnych różnic programowych. Uzyska się wtedy informację jakie (i czy w ogóle) przedmioty trzeba będzie zaliczyć po powrocie ze stypendium. Umowę przygotowuje Koordynator Programu Erasmus+.

Dofinansowanie

Całość dofinansowania otrzymuje się przelewem na konto w euro przed wyjazdem na studia. Warunki dofinansowania studiów Erasmusa w bieżącym roku akademickim znajdują się w dokumentach do pobrania.

Rozliczenie wyjazdu

Rozliczenie semestru na wymianie następuje po dostarczeniu przez studenta do uczeni macierzystej wymaganych dokumentów uzyskanych w uczelni przyjmującej, a także po wypełnieniu obowiązkowego indywidualnego raportu uczestnika wyjazdu (po otrzymaniu stosownego maila).

Przedłużenie wyjazdu

Przedłużenie studiów za granicą (wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego) jest możliwe tylko za zgodą obu uczelni, ale bez gwarancji otrzymania stypendium Erasmus na dodatkowy okres studiów.

Kontakt

Koordynator Programu Erasmus w WSHiG:

mgr Przemysław Wojtysiak
tel. +48 61 87 11 557
praktyki@wshig.poznan.pl
pokój nr 224
wtorki i czwartki w godzinach: 9:00-12:00