wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY STUDIA I STOPNIA [ LICENCJACKIE ]

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska)
 • ew. kopia zaświadczenia o niepełnosprawności
 • Informacja o dokumentach dla obcokrajowców znajduje się pod linkiem https://www.wshig.pl/2872-2/

WYMAGANE DOKUMENTY STUDIA II STOPNIA [ MAGISTERSKIE ]

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
 • 3 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska)
 • ew. kopia zaświadczenia o niepełnosprawności
 • Informacja o dokumentach dla obcokrajowców znajduje się pod linkiem https://www.wshig.pl/2872-2/

WYMAGANE DOKUMENTY STUDIA PODYPLOMOWE

 • formularz zgłoszeniowy
  (do pobrania ze strony internetowej uczelni www.wshig.poznan.pl)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) lub kserokopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • 2 szt. zdjęć legitymacyjnych (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Studenci specjalności Hotelarstwo i Gastronomia oraz wszyscy ci, którzy chcą wyjechać na praktyki, powinni wykonać badanie na nosicielstwo (w Sanepidzie). Na jego podstawie lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie dotyczące osób wykonujących pracę w procesie produkcji i obrocie żywnością, należy je dostarczyć z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego lub przed wyjazdem na praktyki, w przypadku praktyk zerowych

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533