warunki przyjęcia na studia

STUDIA I STOPNIA [ LICENCJACKIE ]

Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu jest ukończenie szkoły średniej i posiadanie świadectwa dojrzałości.

Nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze. Składając dokumenty na naszej uczelni, kandydaci wypełniają kwestionariusz osobowy oraz wybierają system studiów, określoną specjalność oraz stopień biegłości językowej, a także podpisują z nami umowę. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę studiach magisterskich na wybranej specjalności w WSHiG.

Jeśli wybiorą Państwo specjalność hotelarstwo i gastronomia lub planują Państwo wyjazd na praktyki, powinniście wykonać badanie na nosicielstwo w Sanepidzie. Z wynikami badania należy udać się do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie niezbędne osobom zatrudnionym w procesie produkcji i obrocie żywnością. Zaświadczenie należy dostarczyć na uczelnię przez rozpoczęciem studiów.

STUDIA II STOPNIA [ MAGISTERSKIE ]

Na studia II stopnia w pierwszej kolejności przyjmowani są absolwenci WSHiG. W procesie rekrutacji uczelnia kieruje się następującymi zasadami:

 • podstawą przyjęcia na I rok studiów jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia [licencjackich, inżynierskich] lub studiów II stopnia [magisterskich] oraz złożenie kompletu dokumentów
 • o przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci: -kierunku Turystyka i Rekreacja na WSHiG / przyjmowani w pierwszej kolejności/, -kierunku Turystyka i Rekreacja z innych uczelni, -innych niż Turystyka i Rekreacja kierunków studiów i specjalności zawodowych.
 • na studia II stopnia będą przyjęci kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera oraz magistra i magistra inżyniera z innych niż Turystyka i Rekreacja kierunków studiów. Rekrutacja tych kandydatów prowadzona jest indywidualnie po złożeniu wymaganych dokumentów i określeniu na podstawie kserokopii indeksu /lub suplementu do dyplomu/ różnic programowych.

STUDIA PODYPLOMOWE

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy absolwent wyższych studiów I i II stopnia.

 • Dokument należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów w WSHiG w Poznaniu, ul. Nieszawska 19 od poniedziałku o piątku od godz. 9:00 o 14:00 lub wysłać komplet dokumentów pocztą na w/w adres. Termin składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja .
 • Czas trwania studiów 2 semestry lub 3 semestry dla osób ubiegających się o pracę w szkole zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (III-ci semestr – metodyka prowadzenia zajęć z zakresu studium oraz praktyki)
 • Absolwenci WSHiG studiów I lub II stopnia zwolnieni są z opłat wpisowego

STUDIA PODYPLOMOWE – NOWE SPECJALNOŚCI

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu zaprasza na jednoroczne niestacjonarne studia podyplomowe w ramach specjalności:

 • Dietetyka i planowanie żywienia
 • Zarządzanie nowoczesnym obiektem hotelowym
 • Nowoczesne zarządzanie w gastronomii
 • Nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich I stopnia, jak również studiów magisterskich II stopnia.

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie;
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w WSHiG w języku angielskim.

Metody kształcenia:

 • ćwiczenia, case study, warsztaty praktyczne, pokazy gastronomiczne, panele dyskusyjne i wykłady;
 • w trakcie zajęć wykładowcy przekazują materiały w formie elektronicznej;
 • zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele;
 • terminy zjazdów: plany podane są na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć;
 • warunkiem ukończenia jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów podyplomowych egzaminów i zaliczeń oraz napisanie i obrona projektu z zakresu przewidzianego w programie;

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533