System studiów

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oferuje studentom:

 • Studia I stopnia [licencjackie] 3-letnie
 • Studia II stopnia [magisterskie] 2-letnie
 • Studia podyplomowe – roczne

Studia I i II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach trzech specjalności:

 • hotelarstwo i gastronomia
 • obsługa ruchu turystycznego
 • zarządzanie i marketing w hotelarstwie gastronomii, turystyce i rekreacji
 • języki obce w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • Coaching managerski (tylko w trybie stacjonarnym) NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie kryzysowe w turystyce i rekreacji (tylko w trybie stacjonarnym) NOWOŚĆ!
 • Menadżer obiektu hotelarsko – gastronomicznego (tylko w trybie stacjonarnym) NOWOŚĆ!

Efekty kształcenia dla kierunku turystyka i rekreacja zostały zatwierdzone uchwałą nr 12/2017 Rady Naukowo-Dydaktycznej Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu z dnia 27 października 2017r.

Standardy te są zgodne z wytycznymi zawartymi w Uchwale nr 120/2004 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie modelu kształcenia na poziomie wyższym oraz celami Deklaracji Bolońskiej.

Uczelnia prowadzi kształcenie w trybie studiów stacjonarnych /dziennych/ i studiów niestacjonarnych /zaocznych/.
Harmonogram zajęć na dany semestr podaje się studentom do wiadomości najpóźniej podczas inauguracji roku akademickiego. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do odbycia praktyk studenckich.

 • studia stacjonarne [dzienne] – zajęcia prowadzone są w dni powszednie od godziny 8:00
 • studia niestacjonarne [zaoczne] – zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele od godziny 8:00

 

Specjalności

Hotelarstwo i gastronomia

Pracownicy Katedry Hotelarstwo i Gastronomia prowadzą zajęcia na studiach I i II dla specjalności hotelarstwo i gastronomia m.in. z zakresu:

 • nauki o żywności i żywieniu
 • technologii produkcji potraw towaroznawstwo produktów spożywczych
 • usług hotelarsko-gastronomicznych
 • zarządzania hotelami i restauracjami

Zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi prowadzonymi na terenie WSHiG, restauracji i w ogrodzie zimowym.
Specjalność hotelarstwo i gastronomia uczy studentów praktycznych umiejętności na krajowych i zagranicznych stażach oraz dostarcza studentom wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy kulinarnej w zawodzie dobrze wyszkolonych kucharzy, barmanów, kierowników restauracji i barów, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w ramach przemysłu turystycznego i hotelarskiego

Obsługa ruchu turystycznego

Plan studiów realizowany w Katedrze Turystyki i Rekreacji kształci studentów w zakresie specjalności: obsługa ruchu turystycznego, w ramach studiów I i Ii stopnia. Program kształcenia dostosowany jest do wymogów międzynarodowego rynku turystycznego. Obok przedmiotów obligatoryjnych, zawiera przedmioty do wyboru, tzw. specjalistyczne. Absolwenci specjalności przygotowywani są do pracy w biurach i agencjach podróży, firmach touroperatorskich, zakładach hotelarskich, domach wczasowych, administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacjach i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i organizacją turystyki i rekreacji.”

Zarządzanie i marketing w hotelarstwie gastronomii, turystyce i rekreacji

W Katedrze Zarządzania i Marketingu WSHiG w Poznaniu realizowane są przedmioty związane z ekonomią w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji oraz organizacją, zarządzaniem i marketingiem z tej dziedziny wiedzy.
Celem prowadzenia nauk ekonomicznych jest zapoznanie studentów ze zjawiskami społeczno-gospodarczymi, o których wiedza będzie im niezbędna zarówno podczas studiów jak i w przyszłym życiu zawodowym.
Bardzo istotną cechą przedmiotów z tego zakresu jest fakt, że student przyzwyczajony do myślenia technicznego i technologicznego, może poszerzyć swoje horyzonty myślowe o nowe, istotne aspekty otaczającej rzeczywistości techniczno-ekonomicznej z równoczesnym zrozumieniem procesów zachodzących w tej sferze.

Języki obce

Uczelnia kładzie duży nacisk na naukę języków obcych. Nasi lektorzy to wysoko wykwalifikowani dydaktycy, a niektórzy z nich to obcokrajowcy. Cała kadra lektorska prowadząca zajęcia zwraca szczególną uwagę na kształtowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych. Zajęcia prowadzone są w 12-osobowych grupach, z wykorzystaniem najnowszych metod, materiałów audiowizualnych, a także komputerów. Zajęcia z języków obcych są obowiązkowe dla studentów wszystkich specjalności.
W zależności od trybu kształcenia prowadzone są zajęcia :

STUDIA I STOPNIA [LICENCJACKIE]

Na studiach stacjonarnych obowiązkowa jest nauka 3 języków obcych oraz języka migowego.
Na specjalności Hotelarstwo i Gastronomia, są to:

 • język angielski i język francuski.

Na pozostałych specjalnościach:

 • język angielski i język niemiecki.

Trzeci obowiązkowy język student wybiera sam spośród następujących:

 • hiszpańskiego,
 • rosyjskiego,
 • włoskiego,
 • francuskiego,
 • niemieckiego.

Na studiach niestacjonarnych obowiązkowa jest nauka języka angielskiego.
Istnieje możliwość bezpłatnej nauki dodatkowych języków pod warunkiem zebrania minimum 15 osób.

STUDIA II STOPNIA [MAGISTERSKIE]

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązkowa jest nauka języka angielskiego. Istnieje możliwość bezpłatnej nauki dodatkowych języków pod warunkiem zebrania minimum 15 osób. Zajęcia z języków obcych odbywają się na trzech poziomach zaawansowania. Dla osób szczególnie zainteresowanych nauką języków obcych Uczelnia oferuje dodatkowe lektoraty z języków z całego świata, np: arabskiego, greckiego, chińskiego, fińskiego, japońskiego, portugalskiego, szwedzkiego, węgierskiego.
Z uwagi na konieczność porozumiewania się z głuchoniemymi, którzy coraz częściej są gośćmi obiektów usługowych, studenci na pierwszym i drugim roku obowiązkowo uczestniczą w zajęciach z języka migowego.
Zdobyte na WSHiG szerokie kompetencje językowe są bardzo cenione przez wszystkich pracodawców i ułatwiają naszym absolwentom zdobycie atrakcyjnej pracy.

studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE – NOWE SPECJALNOŚCI

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oferuje naukę na niestacjonarnych jednorocznych studiach podyplomowych na poszukiwanych na rynku pracy kierunkach takich jak dietetyka, zarządzanie hotelem czy animacja. Więcej informacji o oferowanych specjalnościach znajdą Państwo w poniższych zakładkach:

 • Dietetyka i planowanie żywienia
 • Zarządzanie nowoczesnym obiektem hotelowym
 • Nowoczesne zarządzanie w gastronomii
 • Nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich I stopnia, jak również studiów magisterskich II stopnia.

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie;
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w WSHiG w jednym z języków: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjski;

Metody kształcenia:

 • ćwiczenia, case study, warsztaty praktyczne, pokazy gastronomiczne, panele dyskusyjne i wykłady;
 • w trakcie zajęć wykładowcy przekazują materiały w formie elektronicznej;
 • zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele;
 • terminy zjazdów: plany podane są na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć;
 • warunkiem ukończenia jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów podyplomowych egzaminów i zaliczeń oraz napisanie i obrona projektu z zakresu przewidzianego w programie;

Kontakt:
dr Ewa Mucha – Szajek
m: ewam@wshig.poznan.pl
T: 618 711 538
T: 618 711 551

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533