co zrobić, aby odebrać dyplom?

Należy dostarczyć 4 kolorowe zdjęcia dyplomowe o wymiarach 4,5cm x 6,5cm najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem obrony pracy dyplomowej (do pok.01).

Panie, które w czasie trwania studiów zmieniły nazwisko proszone są o niezwłoczne dostarczenie skróconego odpisu aktu małżeństwa.

Na wniosek studenta za dodatkową opłatą, zgodnie z Zarządzeniem Rektora, uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. W tym celu należy dostarczyć dodatkowe zdjęcie takie jak na dyplom polski wraz z dowodem wpłaty i zamówieniem do Działu Dokumentacji pokój 01 najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej.  W terminie późniejszym nie jest możliwe zamówienie odpisu dyplomu w języku obcym.

Po obronie pracy należy wypełnić kartę obiegową, która dołączona jest do karty okresowych osiągnięć studenta na sesje letnią.  Wypełnioną kartę obiegową wraz z legitymacją studencką należy złożyć w Dziale Dokumentacji pokój nr 01 w momencie odbioru dokumentów.

(Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają prawo do posiadania legitymacji studenckiej do 31 października roku ukończenia tych studiów. Jeśli odbiór dyplomu będzie przed 31 października wówczas składają zobowiązanie do zwrotu legitymacji studenckiej po 31 października roku ukończenia studiów).

Wówczas będzie można otrzymać:

  • dyplom ukończenia studiów
  • 2 odpisy dyplomu
  • suplement
  • świadectwo dojrzałości
  • indeks (absolwenci studiów pierwszego stopnia)
  • odpis dyplomu wraz z odpisem suplementu w tłumaczeniu na język angielski, jeśli wcześniej został zamówiony

Odbiór dyplomu i pozostałych dokumentów jest możliwy po upływie 30 dni od obrony pracy dyplomowej.

Dyplom i ww. dokumenty należy odebrać osobiście.
W przypadku braku takiej możliwości wymagane jest pełnomocnictwo notarialne dla osoby, która będzie odbierała dokumenty lub upoważnienie sporządzone w obecności pracownika Działu Dokumentacji, który potwierdzi autentyczność podpisu osoby upoważniającej.

Opłatę za dyplom ukończenia studiów w języku polskim uiszcza się najpóźniej przed odbiorem dyplomu.

Absolwenci, którzy planują uczestniczyć w uroczystym wręczeniu dyplomu podczas inauguracji roku akademickiego w Auli, oryginał dyplomu pozostawiają w Dziale Dokumentacji (podczas odbierania dokumentów) najpóźniej do 28 września. Udział w uroczystości jest bezpłatny.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533