przebieg sesji egzaminacyjnej

Student może zostać dopuszczony do sesji egzaminacyjnej jeżeli dokonał opłaty czesnego łącznie z miesiącem lutym (w przypadku sesji zimowej) oraz czerwcem (w przypadku sesji letniej) i ma zaliczone poprzednie semestry.

Student przystępujący do sesji egzaminacyjnej jest zobowiązany do:

  1. Odebrania karty okresowych osiągnięć studenta z Działu Obsługi Studenta.
  2. Wpisania przedmiotów i nazwisk prowadzących je wykładowców do indeksu zgodnie z otrzymaną kartą  okresowych osiągnięć studenta.
  3. Przystąpienia do wszystkich zaliczeń i egzaminów objętych planem studiów semestru zimowego.
  4. Uzyskania wpisów ocen z zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów do karty okresowych osiągnięć studenta oraz indeksu.
  5. Przekazania do Działu Obsługi Studenta karty okresowych osiągnięć studenta oraz indeksu po zaliczeniu wszystkich przedmiotów w terminie :

Jeżeli któryś z przedmiotów nie został zaliczony w terminie sesji egzaminacyjnej, student może przystąpić do sesji poprawkowej i jest wówczas zobowiązany do:

  1. Odebrania karty poprawkowej w Dziale Obsługi Studenta ,
  2. Uzyskania wpisu oceny z poprawki na karcie poprawkowej oraz  w indeksie
  3. Złożenia w Dziale Obsługi Studenta karty okresowych osiągnięć studenta, karty poprawkowej oraz   indeksu.

Data przy każdym z wpisów musi być zgodna z datą przeprowadzenia zaliczenia czy egzaminu
zamieszczoną w protokole lub z datą dokonania wpisu.

Student, który nie zaliczył przedmiotu/przedmiotów objętego planem studiów składa w Dziale Obsługi Studenta kartę okresowych osiągnięć studenta oraz wniosek
o rejestrację na następny semestr wraz z wolą powtarzania przedmiotu. Obligatoryjny termin składania wniosków o rejestrację i powtarzanie przedmiotu wyznaczają odpowiedni prorektorzy:

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami ECTS w naszej Uczelni zamieszczonymi
w dodatku D w „Katalog Przedmiotów ECTS” na stronie internetowej  WSHiG.


WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533