opieka zdrowotna

Witamy Cię na studiach w Wielkopolsce. Wiemy, że najważniejsze jest teraz znalezienie się w nowej rzeczywistości zajęć na uczelni, bibliotek i życia studenckiego. Ale może się też zdarzyć, że zachorujesz. jak sobie radzić w tej sytuacji – wyjaśniamy poniże.

 • Czy student ma obowiązek ubezpieczyć się w NFZ?Zgodnie z przepisami studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy wskazują również wyraźnie kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia. I tak: jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i składkę odprowadza) pracodawca, jeśli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten leży po jego stronie. W drugiej kolejności obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia mają – w przypadku studenta, który nie ma umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej – rodzice ale tylko do 26 roku życia studenta – pracujący rodzic zgłasza go do swojego ubezpieczenia. Studenta, który ukończył 26 rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia. Zgłoszenie to następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także np. uczelni prywatnych, studiów zaocznych itp.
 • Czy jest możliwość ubezpieczenia się poza uczelnią?Oczywiście, zawsze można dodatkowo ubezpieczyc się komercyjnie, na przykład od nieszczęśliwych wypadków, jednak takie ubezpieczenie nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Czy w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku student niezameldowany w Poznaniu, mieszkający z dala od uczelni, zostanie od razu przyjęty na oddział ratunkowy?

  W przypadku zagrożenia życia student – podobnie jak każdy inny pacjent – powinien otrzymać pomoc lekarską, także poprzez przyjęcie do szpitala na oddział ratunkowy – taką, jakiej wymaga jego stan. Zameldowany tu czy gdzie indziej nie ma żadnego znaczenia.
 • Czy podczas przyjmowania na oddział szpitalny student powinien mieć ze sobą jakieś dokumenty? Jeśli tak – to jakie (książeczkę zdrowia studenta, książeczke zdrowia, zaświadczenie o ubezpieczeniu)?Podczas wizyty u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego należy okazać dowód ubezpieczenia. Dowodem ubezpieczenia jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczenia opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający bierzące opłacanie składek. Może więc to być aktualnie potwierdzona prze pracodawcę rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką (szkolną) – w przypadku korzystających z ubezpieczenia dla członków rodzin, natomiast w przypadku studentów ubezpieczonych prze uczelnię – ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia.
  W nagłych przypadkach (zachorowanie, wypadek) dokument taki może zostać przedstawiony później. w przypadku przyjęcia do szpitala można to zrobić w ciągu 30 dni od rozpoczęcia udzielania świadczeniajeśli hospitalizacja trwa dłużej, a jeśli to niemożliwe – to w ciągu 7 dni od dnia wypisania ze szpitala. w przeciwnym wypadku szpital może obciążyć chorego kosztami leczenia.
 • Czy w mniej groźnych przypadkach, np. przeziębienia albo zatrucia student musi leczyć się w placówce służby zdrowia w miejscu swojego zameldowania?Każdy ubezpieczony w NFZ, a więc i student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu kraju – w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Student powinien dokonać wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej w miejscu stałego zamieszkania na miesiące letnie oraz w miejscu kształcenia na miesiące pobierania nauki. Istotne jest dokonanie odpowiednich wpisów na deklaracjach wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. I tak w miejscu zamieszkania student wypełnia dwa jednakowe egzemplarze deklaracji, w których zaznacza okres objęcia opieką, np. od lipca do września. Jeden z egzemplarzy zalącza do deklaracji, składanej w miejscu pobierania nauki, gdzie wypełnia także drugą deklarację. Na niej również zaznacza okres objęcia opieką odpowiadający okresowi pobiernia nauki, np. od pażdziernika do czerwca, i wpisuje adres stałego zamieszkania (w celu identyfikacji macierzystego oddziału wojewódzkiego NFZ) oraz symbol S. Powyższa zasada dotyczy również dziecka studenta, które przebywa wraz z rodzicem w miejscu pobierania nauki oraz ucznia kształcącego się poza miejscem stałego zamieszkania. (Reguluje to par. 32 Zarządzenie nr24/2004 Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 13 pażdziernika 2004r. w sprawie pojęcia “Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna”).
  Tak, jak inni ubezpieczeni, w sytuacjach nagłych student może także skorzystać z porady lekarza rodzinnego innego niż ten, u którego złożył deklarację. Powinien wówczas przedstawić dokumenty potwierdzające ubezpieczenie. To samo dotyczy pielęgniarki POZ.
 • Czy każda szkoła wyższa ma obowiązek prowadzić ośrodek zdrowia dla swoich studentów?Uczelnie nie mają obowiązku prowadzenia ośrodka zdrowia. Natomiast student może korzystać z usługi każdej placówki, która ma podpisana umowę z NFZ – tak jak każdy inny ubezpieczony.
 • Co z lekami, które student musi wykupić? Czy możeliczyć na jakieś ulgi?Student otrzymuje takie same recepty jak inni ubezpieczeni. Może też liczyć na takie same ulgi w zakupie leków; to, jakie leki ubezpieczony nabywa po niższej cenie – przy refundacji z NFZ – określa w rozporządzeniach Minister Zdrowia. Nie ma natomiast dodatkowych ulg z tytułu bycia studentem.
 • Jak długo po zakończeniu studiów ma się prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

  Prawo to wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki (jako takie traktuje się absolutorium) lub skreślenia z listy uczniów lub studentów
 • Czy studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej moga korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych ?Tak, mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni. Jako dowód objęcia ubezpieczeniem okazują druk E 111 lub Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo certyfikat zastępczy. Posiadając te dokumenty moga korzystać ze świadczeń zdrowotnych, ale tylko u tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowe z NFZ. O tym, jak długo druk E 111 jest ważny, decyduje ubezpieczyciel wystawiający formularz; datę wpływu ubezpieczenia wpisuje do tego dokumentu. Także EKUZ ważna jest tak, jak na niej zaznaczono.
 • Czy studenci spoza państw Unii Europejskiej, uczący sie w Polsce, mogą liczyć na bezpłatne świadczenia zdrowotne ?

  Studenci, którzy rozpoczynają nauke na uczelni w Polsce, a pochodzą spoza państw Unii Europejskiej, np. Ukrainy, mogą podpisać umowę o Dobrowolnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym z dyrektorem właściwego (ze względu na miejsce pobierania nauki) oddziału wojewódzkiego NFZ. Do zawarcia umowy niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia ze szkoły o tym, że dana osoba ma status studenta. Miesięczna składka na ubezpieczenie dla studentów wynosi aktualnie 35,70 zł.

Infolinia : WOW NFZ (61)94 88, www.nfz-poznan.pl

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533