stypendia

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu przyznaje pomoc materialną studentom spełniającym wymogi ustawy z dnia 20.07.2018 roku (Prawo o  Szkolnictwie Wyższym) i Regulaminu Stypendiów z dnia 01.10.2019 roku.

W ramach dofinansowania środków MNiSW Komisja Stypendialna udziela pomocy materialnej w formie:

 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  przyznawane jest za wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia w sporcie lub z dziedziny artystycznej.Stypendium za wysokie wyniki w nauce przyznawane jest na jeden semestr. Stypendium  za wybitne osiągnięcia w sporcie lub z dziedziny artystycznej przyznawane jest na rok akademicki. Wniosek należy wydrukować ze strony internetowej WSHiG i w przypadku stypendium za wysokie wyniki w nauce złożyć po zaliczeniu sesji zimowej. Wymagana średnia ocen powinna wynosić co najmniej 4,75 za semestr. W przypadku wybitnych osiągnięć sportowych należy załączyć zaświadczenie z klubu sportowego wraz z uzyskanymi dyplomami potwierdzającymi aktywność sportową. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, stypendium wypłacane jest do końca każdego miesiąca z pierwszą spłatą za październik i  listopad w grudniu roku bieżącego.
  Kolejny wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć po zaliczeniu sesji letniej w nowym roku akademickim w październiku.  Studentom na ostatnim roku studiów licencjackich jak i magisterskich, stypendium rektora dla najlepszych studentów wypłacane jest do momentu zdania egzaminu dyplomowego, po którym student staje się absolwentem Uczelni (również w przypadku wcześniejszego terminu obrony pracy dyplomowej przed 30
  czerwca roku bieżącego).
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  przyznawane jest studentom WSHiG z orzeczeniem o niepełnosprawności. Stypendium wypłacane jest miesięcznie przez okres 10 miesięcy.  Wniosek należy wydrukować ze strony internetowej WSHiG i złożyć w październiku wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • Stypendium socjalne
  przyznawane jest tym studentom WSHiG, którzy poprzez wymaganą dokumentację przedstawią swoją trudną sytuacją materialną. Stypendium wypłacane jest  miesięcznie przez okres 10 miesięcy.  Wydrukowany wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić i złożyć w październiku w Rektoracie (na II piętrze) bądź wysłać pocztą na adres Uczelni  (decyduje data stempla pocztowego).
  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2019 wszystkich członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym,
  – zaświadczenie o przychodach za rok 2019 osób prowadzących własną działalność gospodarczą, rozliczających się ryczałtowo lub kartą podatkową
  (załącznik nr 1 we wniosku),
  – zaświadczenie o podjęciu nauki w przypadku siostry, brata powyżej 18 roku życia,
  – zaświadczenie z PUPu w przypadku osób bezrobotnych z informacją o pobieranych zasiłkach,
  – zaświadczenie o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego w przypadku osób je posiadających,
  – kserokopia postanowień Sądu o rozwodzie, alimentach lub zaświadczenie z funduszu alimentacyjnego, od komornika.
 • Miesięczna wysokość dochodu
  Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie gwarantujący otrzymanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 668,2 zł (netto). Oznacza to, iż studenci i doktoranci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym nie przekracza 668,2 zł, mają prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku doktorantów – uczelnianym organem samorządu doktorantów.
  Ponadto stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg dochodu uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – maksymalnie to 1051,70 zł.
 • Zapomoga
  może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie  przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student  może ubiegać się o stypendium socjalne. Za zdarzenie losowe uznaje się np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny studenta, klęski żywiołowe (np.
  pożar, powódź) i in., na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.  Wniosek  należy wydrukować wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistniały fakt i złożyć do Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

Student może otrzymywać jednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium dla osób niepełnosprawnych.
Od decyzji podjętych w sprawie odmowy przyznania stypendium lub zapomogi, student ma prawo złożyć odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie  14 dni od otrzymania decyzji.
Wypłacane stypendium zwolnione jest z podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym w Urzędzie Skarbowym.

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

                     Termin  składania wniosków stypendialnych                                     (stypendium Rektora z wysoką średnią) od 22.02.2021 do 26.02.2021 r.
WNIOSKI STYPENDIALNE  PROSZĘ SKŁADAĆ ONLINE NA ADRES sekretariat@wshig.poznan.pl, po zatwierdzeniu kompletu dokumentów przez pracownika Rektoratu wniosek stypendialny należy dosłać pocztą na adres Uczelni.

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalnego oraz o zapomogę losową należy pobrać ze strony internetowej.

Wnioski i zaświadczenia do pobrania:

Regulamin przyznawania pomocy materialnej WSHiG

Zarządzenie nr 04/08/2019 Rektora z dnia 06.08.2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Wnioski należy wypełnić czytelnie.

Wnioski można przesłać również pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii,
ul. Nieszawska 19, 61-022 POZNAŃ
z dopiskiem „Wniosek stypendialny”
Decyduje data stempla pocztowego.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533