koła naukowe

STUDENCKIE KOŁO ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

Studenckie Koło naukowe Zarządzania i marketingu działające przy Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu swoją działalność skupia przede wszystkim na upowszechnianiu praktycznej wiedzy o marketingu wśród studentów. W tym celu organizuje wykłady, szkolenia oraz włącza się aktywnie w działania związane bezpośrednio z promocją oferty edukacyjnej WSHiG.

Podstawowym celem Koła jest:

 • działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy w dyscyplinie reprezentowanej przez Koło ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z gastronomią, hotelarstwem, turystyką i rekreacją;
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów i młodych absolwentów;
 • ułatwienie lepszego startu zawodowego członków Koła;
 • integracja środowiska studenckiego;
 • rozwijanie osobowości członków Koła.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin;
 • organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków Koła lub zaproszonych gości;
 • podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła indywidualnych prac naukowo – badawczych;
 • organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i obozach naukowych;
 • współpracę z innymi kołami naukowymi, instytucjami naukowymi, uczelniami wyższymi i szkołami średnimi w kraju i za granicą;
 • inne przedsięwzięcia zgodne z dyscypliną reprezentanta przez Koło

STUDENCKIE KOŁO KRAJOZNAWCZE I TURYSTYCZNO – GEOGRAFICZNE

Działalność Krajoznawczego Koła Naukowego we współpracy z Turystyczno – Geograficznym Kołem Naukowym stanowi integralną część procesu dydaktyczno – wychowawczego Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii. Realizowana jest w oparciu o organizację spotkań i zajęć pozalekcyjnych. Do głównych celów działalności Krajoznawczego oraz Turystyczno – Geograficznego Koła Naukowego należy zaliczyć poszerzenie wiadomości geograficznych oraz poznawanie:

 • kraju, jego środowiska geograficzno – przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
 • najbliższego środowiska i specyfiki własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturowego Polski oraz stanowiącego część dziedzictwa kulturowego Europy;

Do wymienionych celów należy także kształtowanie i rozwój:

 • postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej, narodowej i europejskiej;
 • wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem, regionem i krajem;
 • przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych, państwowych, europejskich;
 • utrzymanie stałej współpracy z lokalnymi towarzystwami propagującymi turystykę i krajoznawstwo;
 • rozbudzanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych;
 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej poprzez motywowanie do podejmowania rozmaitych form turystyki kwalifikowanej z uwzględnieniem wiadomości nabytych na spotkania nich Koła;
 • upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.

Prace Koła Turystyczno – Geograficznego polegają także na:

 • organizacji różnego typu wycieczek: pieszych, rowerowych;
 • organizacji spotkań z osobami zawodowo związanymi z branżą turystyczną: pilotami wycieczek, przewodnikami turystycznymi, podróżnikami, znawcami historii sztuki i kultury, hotelarzami, gastronomikami, restauratorami, przedstawicielami firm turystycznych i rekreacyjnych; organizację spotkań tematycznych;
 • udziale w targach, konferencjach, szkoleniach oraz innych przedsięwzięciach związanych z turystyką i rekreacją;
 • pomocy w poszukiwaniu praktyk zawodowych.

STUDENCKIE KOŁO GASTRONOMICZNE

Celem funkcjonowania koła gastronomicznego jest skupienie miłośników sztuki kulinarnej ,krzewienie kultury związanej z przygotowaniem różnych kuchni świata oraz tworzenie oraz upowszechnianie ciekawych potraw za pomocą prostych środków.

Prace Koła Gastronomicznego polegają się na

 • organizacji różnego rodzaju pokazów kulinarnych, udziale studentów w konkursach kulinarnych krajowych i zagranicznych
 • organizacji spotkań z osobami zawodowo związanymi z branżą gastronomiczną; udziale w targach, konferencjach, szkoleniach oraz innych przedsięwzięciach związanych z gastronomią;
 • pomocy w poszukiwaniu praktyk zawodowych.

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533