Zapisy on-line

Prosimy o uważne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

UWAGA! Prosimy o wypełnienie ankiety w języku polskim.

Dane kandydata

Adres zameldowania

miastowieś

Adres do korespondencji

Dane osoby kontaktowej (w przypadku zdarzenia losowego)


PROSZĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznań.
 2. W Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznań powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych „IOD” – kontakt iod@wshig.poznan.pl albo powyższy adres korespondencyjny.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie będą w celach:
 1. niezbędnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i wykonania umowy na studia organizowane przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu i realizacji zadań dydaktycznych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183) - (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
 2. wykonywania wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
 3. informacyjnych, marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, utrwalania wizerunku, utrzymywania kontaktu telefonicznego i mailowego oraz promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty współpracujące z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu w celach związanych z rekrutacją na studia organizowane przez ww. Szkołę i w związku z wykonaniem umowy na studia lub w celach związanych z realizacją usług informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3. celów przetwarzania, tj.:
 1. w zakresie związanym z wykonaniem umowy – w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
 2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów uczelni stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 3. w zakresie marketingu i promocji szkoły – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
 1. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych:
 1. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych.
 2. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 3. w przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, konsekwencją czego będzie uzyskanie przez Panią/Pana wyselekcjonowanej informacji, w tym informacji marketingowo-promocyjnej.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa  podania   danych osobowych, może skutkować odmową zawarcia umowy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii lub niemożnością uczestnictwa w ankietach, akcjach promocyjnych  i  otrzymywania ofert marketingowych.
 2. Klauzule - zgody:

WSHiG w Poznaniu

ul. Nieszawska 19
61-022 Poznań

tel. +48 61 87 11 530
fax.+48 61 87 11 533