×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Koła naukowe

Dołącz do jednego z czterech kół naukowych funkcjonujących w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii.

W WSHiG działają cztery koła naukowe, których celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu, krajoznawstwa i gastronomii.

Studenckie Koło Zarządzania i Marketingu

Prowadzi działalność popularyzatorską, mającą na celu rozpowszechnianie wiedzy marketingowej, szczególnie w zakresie gastronomii, hotelarstwa, turystyki i rekreacji. Umożliwia wymianę doświadczeń i prezentowanie wyniku własnej pracy badawczej przez studentów i młodych absolwentów. Docelowo umożliwia lepszy start zawodowy członków koła, a także integruje środowisko studenckie i pozwala rozwijać osobowości jego członków.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin
 • organizowanie odczytów wygłaszanych przez członków koła lub zaproszonych gości
 • podejmowanie i prowadzenie przez członków koła indywidualnych prac naukowo-badawczych
 • organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i obozach naukowych
 • współpracę z innymi kołami naukowymi, instytucjami naukowymi, uczelniami wyższymi i szkołami średnimi w kraju i za granicą
 • inne przedsięwzięcia zgodne z regulaminem koła

Studenckie Koła Naukowe Krajoznawcze i Turystyczno-Geograficzne

Działalność Krajoznawczego Koła Naukowego we współpracy z Turystyczno-Geograficznym Kołem Naukowym stanowi integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Realizowana jest w oparciu o organizację spotkań i zajęć pozalekcyjnych. Do głównych celów obu organów należy zaliczyć

 • poszerzenie wiadomości geograficznych
 • poznawanie kraju, jego środowiska geograficzno-przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii
 • poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturowego Polski oraz dziedzictwa kulturowego Europy
 • kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej, narodowej i europejskiej
 • kształtowanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem, regionem i krajem
 • przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych, państwowych, europejskich
 • utrzymanie stałej współpracy z lokalnymi towarzystwami propagującymi turystykę i krajoznawstwo
 • rozbudzanie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych
 • podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej poprzez motywowanie do podejmowania rozmaitych form turystyki kwalifikowanej z uwzględnieniem wiadomości nabytych na spotkaniach Koła
 • upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody

Działalność Koła Turystyczno-Geograficznego przejawia się także w organizacji wycieczek pieszych i rowerowych, organizacji spotkań z osobami zawodowo związanymi z branżą turystyczną (pilotami wycieczek, przewodnikami turystycznymi, podróżnikami, znawcami historii sztuki i kultury, hotelarzami, gastronomikami, restauratorami, przedstawicielami firm turystycznych i rekreacyjnych), organizację spotkań tematycznych, udziale w targach, konferencjach, szkoleniach oraz innych przedsięwzięciach związanych z turystyką i rekreacją, a także pomocy w poszukiwaniu praktyk zawodowych.

Studenckie Koło Gastronomiczne

Studenckie Koło Gastronomiczne skupia miłośników sztuki kulinarnej w wydaniu polskim i zagranicznym. Promuje i rozpowszechnia wiedzę na temat zwyczajów żywieniowych z całego świata, oswajając polskie podniebienie nawet z najbardziej orientalnymi smakami.

Studenckie Koło Gastronomiczne realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację pokazów kulinarnych, udziale studentów w konkursach kulinarnych krajowych i zagranicznych
 • organizację spotkań z osobami zawodowo związanymi z branżą gastronomiczną
 • udziale w targach, konferencjach, szkoleniach oraz innych przedsięwzięciach związanych z gastronomią
 • pomocy w poszukiwaniu praktyk zawodowych