×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
przedłużona do 31 października 2023 r.

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
  • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Erasmus wyjazdy dla kadry i pracowników

W ramach programu Erasmus+ realizujemy także projekty współpracy i wymiany akademickiej z uczelniami w państwach Unii Europejskiej, sięgając do najlepszych wzorców zagranicznych, opracowujemy partnerskie programy nauczania i stwarzamy możliwości dla rozwoju w środowisku międzynarodowym.

Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi wyjazdu kadry akademickiej.

Możliwości dla kadry akademickiej

W ramach podpisanych umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi WSHiG może również kierować tam wykładowców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Nauczyciel akademicki otrzymuje w takim wypadku jednorazowe stypendium z budżetu programu na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z takim wyjazdem.

Dofinansowanie

Warunki dofinansowania wyjazdów wykładowców w celu prowadzenia zajęć w bieżącym roku akademickim znajdują się w odpowiednim załączniku w zakładce: dokumenty do pobrania. Wykładowcy zainteresowani skorzystaniem z możliwości takiego wyjazdu powinni złożyć w Rektoracie formularz zgłoszeniowy znajdujący się w tejże zakładce.

Kwalifikacja

Pierwszeństwo przy kwalifikacji na tego typu wyjazdy zawsze będą miały osoby, które z racji znajomości języków obcych będą mogły swobodnie przeprowadzać zajęcia dydaktyczne w języku wykładowym zagranicznej uczelni partnerskiej. Ważnym kryterium jest także ocena wystawiona wykładowcy na podstawie przeprowadzonych w ciągu roku akademickiego wizyt hospitacyjnych. Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania wykładowcy na wyjazd jest ocena Indywidualnego Programu Nauczania, który jest uzgadniany z uczelnią przyjmującą.

Zobowiązania

Podczas jednego wyjazdu wykładowca jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 8 godzin dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej. Minimalny czas pobytu w uczelni partnerskiej wynosi 5 dni roboczych. Maksymalny czas trwania takich wyjazdów to 6 tygodni.

Wyniki rekrutacji

Decyzję o zakwalifikowaniu nauczyciela podejmuje JM Rektor, Kanclerz oraz Prorektor ds. Nauki i Planowania. Wyniki rekrutacji przekazywane są osobom zainteresowanym przez Koordynatora Programu. Po powrocie z wyjazdu wykładowca jest zobowiązany przedstawić stosowny dokument potwierdzający pobyt w uczelni partnerskiej oraz wypełnić indywidualny raport uczestnika wyjazdu (po otrzymaniu stosownego maila).

Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi wyjazdu pracowników WSHiG

Możliwości dla pracowników administracyjnych

Program Erasmus+ oferuje także możliwości wyjazdowe pracownikom administracyjnym uczelni nieprowadzącymi zajęć dydaktycznych. Mogą to być wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych lub innych instytucji partnerskich w celu odbycia szkolenia, doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, bądź pozyskania nowych partnerów do współpracy w obszarze mobilności.

Dofinansowanie

Pracownik otrzymuje jednorazowe stypendium z budżetu programu na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z takim wyjazdem. Warunki dofinansowania wyjazdów w bieżącym roku akademickim znajdują się w odpowiednim załączniku w zakładce: dokumenty do pobrania.

Kwalifikacja

Pracownicy zainteresowani skorzystaniem z możliwości takiego wyjazdu powinni złożyć w Rektoracie formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce: dokumenty do pobrania. Podstawa kwalifikacji pracownika na wyjazd jest ocena Indywidualnego Programu Szkolenia, uzgodnionego z instytucją przyjmującą. Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni.

Wyniki rekrutacji

Decyzję o zakwalifikowaniu pracownika podejmuje JM Rektor, Kanclerz oraz Prorektor ds. Nauki i Planowania. Wyniki rekrutacji przekazywane są osobom zainteresowanym przez Koordynatora Programu Erasmus+. Po powrocie z wyjazdu pracownik jest zobowiązany przedstawić dokument potwierdzający pobyt w uczelni partnerskiej oraz wypełnić indywidualny raport uczestnika wyjazdu (po otrzymaniu stosownego maila).

Kontakt

Koordynator Programu Erasmus w WSHiG:

mgr Przemysław Wojtysiak
tel. +48 61 87 11 557
praktyki@wshig.poznan.pl
pokój nr 224
wtorki i czwartki w godzinach: 9:00-12:00