×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Informacje o programie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu umożliwia studentom odbycie części nauki oraz praktyk zawodowych na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+. Realizujemy także projekty wymiany kadry akademickiej oraz pracowników ze szkołami na terenie Unii Europejskiej.

WSHiG otrzymało Uczelnianą Kartę Erasmus w ramach nowego programu Erasmus+ 2021-2027, która uprawnia naszą uczelnię do międzynarodowej wymiany studentów i kadry akademickiej finansowanej przez Unię Europejską.

Co to jest Erasmus+?

Program Erasmus został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. Obecnie działa pod nazwą Erasmus+, a jego ogólnym celem jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w edukacji poprzez rozwijanie współpracy międzynarodowej między instytucjami z całej Europy. Budżet projektu wynosi do 2020 roku 14,7 mld euro i umożliwił ponad 4 mln Europejczyków studiowanie, odbywanie szkoleń i zdobywanie doświadczenia za granicą.

Budżet ogłoszony na okres 2021-2027 opiewa na ponad 26 mld euro.

Program Erasmus+ pozwolił:

 • 4 mln osób skorzystać z programu
 • 2 mln studentów skorzystać z programu
 • 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą będzie uczestniczyć w projektach mobilności pracowników
 • na 25 tys. partnerstw strategicznych połączy 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucji szkolnictwa wyższego i kształcenia dorosłych, organizacji młodzieżowych i przedsiębiorstw
 • zawiązać 150 sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych zostanie ustanowionych przez 2 tys. organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorców
 • 150 sojuszy na rzecz wiedzy zostanie ustanowionych przez 1,5 tys. instytucji szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw

Do 34 krajów uczestniczących w programie należą:

 • 27 państwa członkowskie Unii Europejskiej
 • inne, nie należące do UE: Republika Macedonii Północnej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania

Zarządzanie programem:

Komisja Europejska

Odpowiedzialność za realizację programu Erasmus+ ponosi Komisja Europejska, która na bieżąco zarządza budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria programu. Ponadto instytucja ta ukierunkowuje i monitoruje całościową realizację programu, działania stanowiące kontynuację projektów i ocenę programu na szczeblu europejskim. Do zadań Komisji należy również całościowe nadzorowanie i koordynowanie działalności struktur odpowiedzialnych za realizację programu na szczeblu krajowym.

Narodowa Agencja

Komisja Europejska powierza wykonanie budżetu programu Erasmus+ narodowym agencjom. Zajmują się one promocją i realizacją programu na szczeblu krajowym i działają jako łącznik pomiędzy Komisją Europejską, a organizacjami uczestniczącymi na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Do zadań narodowych agencji należy:

 • przekazywanie odpowiednich informacji o programie Erasmus+,
 • prowadzenie przejrzystej i sprawiedliwej selekcji wniosków dotyczących projektów,
 • monitorowanie i ocena realizacji programu w kraju,
 • udzielanie wsparcia wnioskodawcom i organizacjom uczestniczącym w trakcie całego cyklu trwania projektu,
 • skuteczna współpraca z siecią wszystkich narodowych agencji oraz Komisją Europejską,
 • promowanie działań służących rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników programu na szczeblu lokalnym i krajowym.

Adresy wszystkich narodowych agencji dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.

W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Wszelkie informacje na temat ogólnych zasad obowiązujących w Programie można znaleźć także na stronie Narodowej Agencji: www.erasmus.org.pl

Udział WSHiG w programie Erasmus+

W bieżącym roku akademickim, jak co roku, nasza uczelnia realizuje następujące działania w ramach Programu Erasmus:

 • wjazdy studentów na praktykę (SMP)
 • wyjazdy studentów na studia (SMS)
 • wyjazdy kadry akademickiej (STA)
 • wyjazdy pracowników administracyjnych (STT)

Szczegóły na temat poszczególnych wyjazdów znajdują się w poszczególnych zakładkach

Sprawy bieżące

Komunikat ws. nowej edycji programu Erasmus+

11 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus + (2021-2027).

Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro, nowy program Erasmus+ będzie nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny.

Pełna treść komunikatu znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Z radością informujemy, że WSHiG otrzymała zgodę Brukseli na uczestnictwo w nowym etapie Programu.

Kontakt

Koordynator Programu Erasmus w WSHiG:

Przemysław Wojtysiak
tel. +48 61 87 11 557
tel. +48 733 892 540
praktyki@wshig.poznan.pl
pokój nr 230
WTOREK 10.00 - 16.00  
ŚRODA 8.00 - 14.00
CZWARTEK 10.00 - 16.00 
PIĄTEK  OD 12.00 - 14.00